Spring naar inhoud

De Bibliotheek AanZet

logo bibliotheekDe Bibliotheek AanZet werkt met vele partners actief samen aan de bestrijding of voorkoming van achterstanden op het gebied van basisvaardigheden: taal, lezen/schrijven, digitaal en mediawijsheid. Het doel is zelfredzaamheid van mensen te vergroten.


Op het gebied van taalvaardigheid wordt in het hele werkgebied met vele vrijwilligers en maatschappelijke partners samengewerkt. Op dit moment zijn er wekelijkse taalcafés in 13 vestigingen en Taalpunten in Crabbehof, Zwijndrecht en Papendrecht waar veel animo voor is. Koffie en thee staat klaar en deelnemers brengen de kennis die ze op de taalschool hebben opgedaan in de praktijk. Naast oefenen met het spreken van de taal, heeft het taalcafé een sociale functie; deelnemers leren nieuwe mensen kennen en vergroten zo hun netwerk. Elk taalcafé is anders en sluit aan op de behoeften van de deelnemers.


Maatschappelijke partners

Op dit moment richt het aanbod zich nog vooral op de nieuwe Nederlanders (NT2-cursisten). Maar AanZet wil ook meer Nederlandstalige laaggeletterden bereiken. Dit vraagt op sommige vlakken een andere aanpak. Deze groep is moeilijker te bereiken, zij schamen zich vaak en zullen zich minder snel uit eigen beweging melden voor een taalcursus. De consulenten Volwasseneducatie zijn in verschillende gemeenten met maatschappelijke organisaties in overleg over een passende aanpak om zo laaggeletterdheid te bestrijden én te voorkomen. Zo is er in Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk, naast het NT2-aanbod, ook een samenwerkingsverband om NT1-cursisten te bereiken. Hiervoor wordt samengewerkt met Taalorganisatie Delken & Boot, Vluchtelingenwerk, Stichting Sport en Welzijn Ridderkerk, Stichting Kijk op Welzijn Barendrecht e.a. In alle gemeenten werkt de Bibliotheek samen met maatschappelijke partners en vele vrijwilligers: o.a. Vluchtelingenwerk, Humanitas, Totaal inburgering, Bij Bosshardt (Leger des Heils). In Zwijndrecht heeft de Bibliotheek het Netwerk Taalaanbieders Zwijndrecht opgericht. In Leerdam en Gorinchem wordt samengewerkt met het taalproject van Martijn Lukkien. En in Dordrecht werkt AanZet samen met MEE Drechtsteden.


Contact

Contactpersoon: Remko Jas
T 06 434 83 250
E rjas@debibliotheekaanzet.nl
www.debibliotheekaanzet.nlfoto